موکسا

برای گرم کردن نواحی انطباقی علاوه بر موکسا روش های مختلف دیگری نیز وجود دارد مثل گرم کردن با عود، هویه، چسب فلفل، دانه فلفل، رنگ قرمز، نور قرمز ...

فیلترهای فعال